Mennen Gouvènman 

"Nou menm Pèp"

Mennen Gouvènman 

"Nou menm Pèp"

Pou manb Victor:

Pou manb Victor:

Victor kwè ke inite nap cheche kòm yon nasyon kapab akonpli lè nou rezoud problem ki gen nan mitan nou nan kongrè a. Victor ap lite pou l’ pa sèlman sèvi zòn li men lonje men l’ pou fè konpwomi ak tout manb kongrè a.

Bagay ki pi enpòtan pou Victor se kreye yon ekonomi dirab pou moun nan Florida ak moun atravè nasyon an, Victor kwè nan kapitalis pandan lap fè efò pou elimine byennèt pèsonèl, eksperyans Victor nan ritèl, ospitalite, ak endistri anvironman ap edel travay avèk tout manb kongre a pou devlope yon ekonomi ki ansante kap reponn ak bezwen sosyal ak avni finansye amerika. 

Li ap chèche kreye lwa kap bay pi bon opòtinite ak anpil veteran ki te sèvi brav epi ki retounen lakay san yon pi bon opòtinite yo merite. Li osi an favè Israel, libète lapawòl, tèm limit; li kwè nan responsabilite fiscal. Li kontan pou l’ reprezante kòm yon vrè vwa konsèvatif.

Victor te aprann ke pi gwo satisfaksyon nan lavi yon moun vini atravè sèvis. Lè l’ pap pase tan avèk bèl madanm li, Ivone, li prefere pase tan ede lòt moun. Malgre tout sa li genyen pou fè nan lavi pwofesyonèl li, li konsakre yon pakèt tan chak semen, li pat touche pou sa, pou sèvi kominotel atravè pozisyon lidèship nan legliz li. 

Kòm kondida repibliken nan chanb reprezantan yo an 2020, Victor Garcia da Rosa pwomèt pou l’ mete an Pratik mo ankourajman sa yo ke papa l’ te pwononse” travay di, repose di, jwe di” pou moun kap chèche lavi, libète epi pouswiv kontantman nan pi gwo peyi nan mond la. Dezi l’ pou sèvi Florida kongrasyonèl distri 21 soti nan rasin konviksyon say yo….. Lè w’ nan sèvis pwochen w, ou sèlman ap fè travay Bondye”.

Victor kwè ke inite nap cheche kòm yon nasyon kapab akonpli lè nou rezoud problem ki gen nan mitan nou nan kongrè a. Victor ap lite pou l’ pa sèlman sèvi zòn li men lonje men l’ pou fè konpwomi ak tout manb kongrè a.

Bagay ki pi enpòtan pou Victor se kreye yon ekonomi dirab pou moun nan Florida ak moun atravè nasyon an, Victor kwè nan kapitalis pandan lap fè efò pou elimine byennèt pèsonèl, eksperyans Victor nan ritèl, ospitalite, ak endistri anvironman ap edel travay avèk tout manb kongre a pou devlope yon ekonomi ki ansante kap reponn ak bezwen sosyal ak avni finansye amerika. 

Li ap chèche kreye lwa kap bay pi bon opòtinite ak anpil veteran ki te sèvi brav epi ki retounen lakay san yon pi bon opòtinite yo merite. Li osi an favè Israel, libète lapawòl, tèm limit; li kwè nan responsabilite fiscal. Li kontan pou l’ reprezante kòm yon vrè vwa konsèvatif.

Victor te aprann ke pi gwo satisfaksyon nan lavi yon moun vini atravè sèvis. Lè l’ pap pase tan avèk bèl madanm li, Ivone, li prefere pase tan ede lòt moun. Malgre tout sa li genyen pou fè nan lavi pwofesyonèl li, li konsakre yon pakèt tan chak semen, li pat touche pou sa, pou sèvi kominotel atravè pozisyon lidèship nan legliz li. 

Kòm kondida repibliken nan chanb reprezantan yo an 2020, Victor Garcia da Rosa pwomèt pou l’ mete an Pratik mo ankourajman sa yo ke papa l’ te pwononse” travay di, repose di, jwe di” pou moun kap chèche lavi, libète epi pouswiv kontantman nan pi gwo peyi nan mond la. Dezi l’ pou sèvi Florida kongrasyonèl distri 21 soti nan rasin konviksyon say yo….. Lè w’ nan sèvis pwochen w, ou sèlman ap fè travay Bondye”.

Rankontre Victor

Rankontre Victor

Victor Garcia da Rosa pou kongrè

Victor Garcia da Rosa pou kongrè

Kòman yon manb nan chanb Reprezantan yo ta dwe samble?

Kòman yon manb nan chanb Reprezantan yo ta dwe samble?

Yon manb nan chanb reprezantan yo ta dwe sanble menm jan avèw ak mwen, ak ameriken kap travay di chak jou pou fè diferans nan kominote yo; tout profesyonèl, travayè faktori, inivèsitè oubyen degre moun resevwa atravè anpil ane tribilasyon ak erè sèlman eksperyans lavi ka bay.

Yon manb nan chanb reprezantan yo ta dwe itilize 2 zòrèy poul tande, annefè, itilize yon vwa fèm pou fè konnen volonte moun li reprezante yo nan Washington D.C.

Yon manb nan chanb reprezantan yo pa ta dwe panse ak koulè, ras, system kretyen, kwayans oubyen pati politik; yon manb nan chanb reprezantan yo ta dwe batay pou minorite, majorite, ak tout moun ki nan mitan, kwè ke grandè sèlman soti nan inite atravè divèsite. 

Map mandew pou sipòte m’, Victor Garcia da Rosa, nan kanpay politik mwen pandan m’ anbake nan vwayaj nou, Se pa vwayaj pam sèlman. Se yon vwayaj ant mwen menm avèw, moun enpòtan nan Florida kongrasyonèl distri 21. Ansanm nap retounen pran gouvènman nou an. “Nou menm pèp la an 2020”

Yon manb nan chanb reprezantan yo ta dwe sanble menm jan avèw ak mwen, ak ameriken kap travay di chak jou pou fè diferans nan kominote yo; tout profesyonèl, travayè faktori, inivèsitè oubyen degre moun resevwa atravè anpil ane tribilasyon ak erè sèlman eksperyans lavi ka bay.

Yon manb nan chanb reprezantan yo ta dwe itilize 2 zòrèy poul tande, annefè, itilize yon vwa fèm pou fè konnen volonte moun li reprezante yo nan Washington D.C.

Yon manb nan chanb reprezantan yo pa ta dwe panse ak koulè, ras, system kretyen, kwayans oubyen pati politik; yon manb nan chanb reprezantan yo ta dwe batay pou minorite, majorite, ak tout moun ki nan mitan, kwè ke grandè sèlman soti nan inite atravè divèsite. 

Map mandew pou sipòte m’, Victor Garcia da Rosa, nan kanpay politik mwen pandan m’ anbake nan vwayaj nou, Se pa vwayaj pam sèlman. Se yon vwayaj ant mwen menm avèw, moun enpòtan nan Florida kongrasyonèl distri 21. Ansanm nap retounen pran gouvènman nou an. “Nou menm pèp la an 2020”

Pou vin manb brigade Victor

Pou vin manb brigade Victor

Enskri w volontè

Enskri w volontè

Pou moun ri ak anmize yo

Pou moun ri ak anmize yo

  Victor Garcia da Rosa peye pou sa pou kongrè a.  

Contact Us | Privacy Policy 

  Victor Garcia da Rosa peye pou sa pou kongrè a.  

Contact Us | Privacy Policy 

Victor Garcia da Rosa 

Kandida pou kongrè 2020

561-262-9171

Victor Garcia da Rosa 

Kandida pou kongrè 2020

561-262-9171

Men sak rive lè nou gen move limit sekirite ki sou plas.

Men sak rive lè nou gen move limit sekirite ki sou plas.

Yonn nan wit timoun ki te leve ak paran ki te renmen yo, Victor Garcia da Rosa te grandi ak yon mato travay di, reposze di, jwe di, yon fraz li te pote avè l’ atravè siksè kel te genyen nan ritèl, ospitalite ak endistri anvironman- epi se menm mato sa a li vle pote nan kongrè a. 

Fondasyon travay di ak pèseverans mele ak abilite pou pran bon desizyon nan biznis ak kwayans pèsonèl te prepare fiti despite a pou bi ak vizyon li ni nan biznis ak politik.

Victor ap pote dè dizèn dane lidèship eksperyans nan diferan endistri nan politik. Pandan li tap dirije yon pakèt biznis, Victor te aprann pou l’ pat sèlman ramase lajan men grandi ekonomi an, annefè; li te aprann fason pou l’ sèvi kòm yon moun kap mete lapè- ranpli gap, anpilye enterè ak ini divès gwoup. 

Yonn nan wit timoun ki te leve ak paran ki te renmen yo, Victor Garcia da Rosa te grandi ak yon mato travay di, reposze di, jwe di, yon fraz li te pote avè l’ atravè siksè kel te genyen nan ritèl, ospitalite ak endistri anvironman- epi se menm mato sa a li vle pote nan kongrè a. 

Fondasyon travay di ak pèseverans mele ak abilite pou pran bon desizyon nan biznis ak kwayans pèsonèl te prepare fiti despite a pou bi ak vizyon li ni nan biznis ak politik.

Victor ap pote dè dizèn dane lidèship eksperyans nan diferan endistri nan politik. Pandan li tap dirije yon pakèt biznis, Victor te aprann pou l’ pat sèlman ramase lajan men grandi ekonomi an, annefè; li te aprann fason pou l’ sèvi kòm yon moun kap mete lapè- ranpli gap, anpilye enterè ak ini divès gwoup. 

Kongrè U.S

Kongrè U.S

Kongrè U.S

Kongrè U.S